زبان_فارسی
ارز IRR
سدیم in ايران - Product catalog, buy wholesale and retail at https://ir.all.biz
فیلترها
×

قيمت, IRR

 – 

تحویل از کشور

سدیم in ايران

پیدا شده است: 85 products
(napo3) 6 سدیم هگزا متافسفات
Wholesale and retail
47376008.4 IRR
سعر الجملة
31584046.42 IRR  (از 5  قطعه)
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
FLYING SKY INDUSTRIES CO LTD
Delivery in ايران from چین
مقایسه
سدیم سولفید قرمز و زرد
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
18526200 IRR   أمر من 18 تن
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
سدیم سولفید
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
18947250 IRR   أمر من 18 تن
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
سولفید سدیم سولکسید ۶۰%
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
18526200 IRR   أمر من 18 تن
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
کربنات سدیم (خاکستر سودا)
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
11789400 IRR   أمر من 100 تن
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
سدیم سولکسید فرمول شیمیایی
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
18526200 IRR   أمر من 18 تن
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
سدیم carobnate/خاکستر سودا ۹۹/۲ ٪
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
11789400 IRR   أمر من 100 تن
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
(napo3) ۶ هگزامتافسفات سدیم
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
43789200 IRR   أمر من 25 تن
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
هگزامتافسفات سدیم (shmp)
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
43789200 IRR   أمر من 25 تن
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
دقیقه 60 درصد سولفید سدیم است.
Wholesale and retail
23648663.75 IRR
سعر الجملة
17736513.12 IRR  (از 18  قطعه)
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
کربنات سدیم
Wholesale and retail
9459465.5 IRR
سعر الجملة
6700490.45 IRR  (از 18  قطعه)
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
Na2CO3 کربنات سدیم برای استفاده در صنعت
Wholesale and retail
9475201.68 IRR
سعر الجملة
6711634.36 IRR  (از 18  قطعه)
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
تزیینات از سدیم متسیلیکات بی آب
Wholesale and retail
23688034.81 IRR
سعر الجملة
19740029.01 IRR  (از 20  قطعه)
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
سدیم هیدروسولفیت 88% min.
Wholesale and retail
51324014.2 IRR
سعر الجملة
31584046.42 IRR  (از 21  قطعه)
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
سدیم hydrosulphite
Wholesale and retail
51238842.89 IRR
سعر الجملة
31531572.07 IRR  (از 21  قطعه)
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
سدیم کلریت (CAS شماره: 7758-19-2)
Wholesale and retail
27636040.62 IRR
سعر الجملة
19740029.01 IRR  (از 16  قطعه)
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
پودر کلرید سدیم
Wholesale and retail
70946052.47 IRR
سعر الجملة
39414480.4 IRR  (از 16  قطعه)
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
سدیم تیوسیانات
Wholesale and retail
57150993.51 IRR
سعر الجملة
53209539.35 IRR  (از 21  قطعه)
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
فرمات سدیم: 141-53-7
Wholesale and retail
19740029.01 IRR
سعر الجملة
11844017.41 IRR  (از 20  قطعه)
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
هیدروسولفید سدیم با ذرات 70% حداقل.
Wholesale and retail
23688034.81 IRR
سعر الجملة
17766026.11 IRR  (از 18  قطعه)
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
70% حداقل. سدیم هیدروسولفید
Wholesale and retail
27636040.62 IRR
سعر الجملة
23688034.81 IRR  (از 18  قطعه)
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
سدیم hydrosulfite
Wholesale and retail
51238842.89 IRR
سعر الجملة
31531572.07 IRR  (از 21  قطعه)
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
فرمت سدیم 92 ٪ ، 95 ٪ ، 97 ٪ ، 98 ٪
Wholesale and retail
19740029.01 IRR
سعر الجملة
11844017.41 IRR  (از 20  قطعه)
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
مونو سدیم گلوتامات
Wholesale and retail
33502329.77 IRR
سعر الجملة
31531572.07 IRR  (از 22  قطعه)
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
فروش بیکربنات سدیم
Wholesale and retail
9065326.21 IRR
سعر الجملة
7882908.33 IRR  (از 20  قطعه)
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
سدیم ساخارین
Wholesale and retail
78803.37 IRR
سعر الجملة
39432.3 IRR  (از 10  قطعه)
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
سدیم فيتات،
Wholesale and retail
985378.85 IRR
سعر الجملة
670042.92 IRR  (از 25  قطعه)
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
گرانول و پودر مونوسدیم گلوتامات
Wholesale and retail
86856066.42 IRR
سعر الجملة
82908060.62 IRR  (از 21  قطعه)
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
پودر SDBS benzenesulphonate سدیم لاریل 80 لاس, لاس
Wholesale and retail
94752078.03 IRR
سعر الجملة
43428002.6 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
سدیم Erythorbate درجه مواد غذایی
Wholesale and retail
197406.41 IRR
سعر الجملة
118419.36 IRR  (از 18  قطعه)
در دسترس است
+863 
نمایش تلفن ها
Shijiazhuang Yuanchem Import & Export Corporation, Ltd
Delivery in ايران from چین
(3 reviews)
مقایسه
قبلي123تل
براي
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
آيا در زمينه مورد نياز را پر نمي
درست است نه ميدان
درست است نه ميدان
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0